دیدار چهره به چهره مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان با مردم و مشترکین

دیدار چهره به چهره مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان با مردم و مشترکین

دیدار چهره به چهره مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان با مردم و مشترکین

دیدار چهره به چهره مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان با مردم و مشترکین

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد