تعرفه ایام غیرگرم در نواحی خرمشهر و آبادان1-7

 
 
  سطوح مصرف بهای انرژي بهاي‌قدرت (ديماند) مشتركين‌باقدرت 30 كيلووات‌وبالاتر(ريال بر کيلووات)
ساعات ميان باري ساعات اوج بار بخشوده ساعات کم باري
عادي 0 تا 80 کيلوواتساعت بخشوده 912.00
81 تا 150 کيلوواتساعت     79.10     197.75       912.00
151 تا 200 کيلوواتساعت /C -1236.20 91.59 /C -3090.50 228.98 /C -309.05 19.78 912.00
201 تا 250 کيلوواتساعت /C -2948.20 100.15 /C -7370.50 250.38 /C -737.05 22.90 912.00
251 تا 500 کيلوواتساعت /C -6160.70 113.00 /C -15401.75 282.50 /C -1540.18 25.04 912.00
501 تا 600 کيلوواتساعت /C -132176.77 375.10 /C -330441.93 937.75 /C -30040.18 28.25 1003.20
601 تا 625 کيلوواتساعت /C -486596.77 965.80 /C -1216491.93 2414.50 /C -110590.18 85.25 1003.20
626 تا 750 کيلوواتساعت /C -486596.77 965.80 /C -1216491.93 2414.50 /C -110590.18 219.50 1003.20
751 تا 1000 کيلوواتساعت /C -486596.77 965.80 /C -1216491.93 2414.50 /C -110590.18 219.50 1003.20
1001 تا 1079 کيلوواتساعت /C -486596.77 965.80 /C -1216491.93 2414.50 /C -110590.18 219.50 1003.20
1080 تا 1250 کيلوواتساعت     514.80     1287.00     117.00 1003.20
1251 تا 2000 کيلوواتساعت     514.80     1287.00     117.00 1003.20
آزاد بالتر از 2000 کيلوواتساعت     514.80     1287.00     117.00 1003.20
0 تا 80 کيلوواتساعت بخشوده 4167.00
81 تا 150 کيلوواتساعت           386.25     38.63 4167.00
151 تا 200 کيلوواتساعت /C -1761.00 154.50 /C -4402.50 415.60 /C -440.25 41.56 4167.00
201 تا 250 کيلوواتساعت /C -2945.00 166.24 /C -7362.50 430.40 /C -736.25 43.04 4167.00
251 تا 500 کيلوواتساعت /C -98655.00 172.16 /C -246637.50 1387.50 /C -24663.75 138.75 4583.70
501 تا 625 کيلوواتساعت /C -108520.50 555.00 /C -271301.25 1526.25
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد