جریمه ایام غیر گرم در کلیه نواحی بجز خرمشهر و آبادان1-6

 
 

 

  سطوح مصرف بهای انرژي( ريال بر کيلوواتساعت) بهاي‌قدرت (ديماند) مشتركين‌باقدرت 30 كيلووات‌وبالاتر(ريال بر کيلووات)
ساعات ميان باري ساعات اوج بار ساعات کم باري
عادی 0 تا 80 کيلوواتساعت                                
81 تا 150 کيلوواتساعت                                
151 تا 200 کيلوواتساعت                                
201 تا 250 کيلوواتساعت /c2 129720.8 + /C -5055.20 22.03 /c2 324302.0 + /C -12638.01 55.08 0.00 /C -40128.00 200.64
251 تا 300 کيلوواتساعت /c2 609909.3 + /C -13897.71 49.72 /c2 1524773.3 + /C -34744.27 124.30 0.00 /C -90288.00 401.28
301 تا 400 کيلوواتساعت /c2 12302515.5 + /C -105475.06 225.06 /c2 30756288.8 + /C -263687.66 562.65 0.00 /C -150480.00 601.92
401 تا 500 کيلوواتساعت /c2 25425198.7 + /C -198297.77 375.10 /c2 63562996.8 + /C -495744.43 937.75 0.00 /C -310992.00 1003.20
501 تا 600 کيلوواتساعت /c2 45929391.2 + /C -333081.16 562.65 /c2 114823478.0 + /C -832702.89 1406.63 0.00 /C -561792.00 1504.80
601 تا 800 کيلوواتساعت /c2 244404591.2 + /C -1195503.16 1448.70 /c2 611011478.0 + /C -2988757.89 3621.75 0.00 /C -561792.00 1504.80
801 تا 968 کيلوواتساعت /c2 418979299.2 + /C -1800041.54 1931.60 /c2 1047448248.0 + /C -4500103.85 4829.00 0.00 /C -963072.00 2006.40
بالاتر از 968 کيلوواتساعت       /C -494208.00 1029.60       /C -1235520.00 2574.00 0.00 /C -963072.00 2006.40
آزاد 0 تا 80 کيلوواتساعت                                
81 تا 150 کيلوواتساعت                                
151 تا 200 کيلوواتساعت                                
201 تا 250 کيلوواتساعت /c2 129580.0 +
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد