جریمه ابتدای فروردین تا پایان آذر در نواحی خرمشهر1-4

 
 
  سطوح مصرف (بهای انرژي( ريال بر کيلوواتساعت بهاي‌قدرت (ديماند) مشتركين‌باقدرت 30 كيلووات‌وبالاتر(ريال بر کيلووات)
ساعات ميان باري ساعات اوج بار ساعات کم باري
عادي 0 تا 190 کيلوواتساعت بخشوده      
191 تا 200 کيلوواتساعت                                
201 تا 250 کيلوواتساعت                                
251 تا 300 کيلوواتساعت                                
301 تا 1200 کيلوواتساعت                                
1201 تا 4000 کيلوواتساعت                                
4001 تا 5000 کيلوواتساعت /c2 2468357760.0 + /C -1254121.44 159.26 /C  6170894400.0 + /C -3135303.60 398.15 0.00 /C -802560.00 200.64
5001 تا 6000 کيلوواتساعت /c2 5553804960.0 + /C -2667500.88 318.52 /C 13884512400.0 + /C -6668752.20 796.29 0.00 /C -1805760.00 401.28
6001 تا 8000 کيلوواتساعت /c2 9256341600.0 + /C -4240138.32 477.77 /C 23140854000.0 + /C -10600345.80 1194.44 0.00 /C -3009600.00 601.92
8001 تا 9544 کيلوواتساعت /c2 14193057120.0 + /C -6131291.76 637.03 /C 35482642800.0 + /C -15328229.40 1592.58 0.00 /C -4614720.00 802.56
بالاتر از 9544 کيلوواتساعت       /C -2175800.00 378.40       /C -5439500.00 946.00 0.00 /C -4614720.00 802.56
آزاد 0 تا 190 کيلوواتساعت

 بخشوده

     
191 تا 250 کيلوواتساعت                                
251 تا 1500 کيلوواتساعت                                
1501 تا 3000 کيلوواتساعت                                
3001 تا 4000 کيلوواتساعت                                
4001 تا 5000 کيلوواتساعت
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد