تعرفه ابتدای فروردین تا پایان آذردر نواحی خرمشهر1-3

 
 
  سطوح مصرف بهای انرژي( ريال بر کيلوواتساعت بهاي‌قدرت (ديماند) مشتركين‌باقدرت 30 كيلووات‌وبالاتر(ريال بر کيلووات)
ساعات ميان باري ساعات اوج بار ساعات کم باري
عادي 0 تا 190 کيلوواتساعت

بخشوده

912.00
191 تا 200 کيلوواتساعت     80.60     201.50     20.15 912.00
201 تا 250 کيلوواتساعت /C -452.00 82.86 /C -1130.00 207.15 /C -113.00 20.72 912.00
251 تا 300 کيلوواتساعت /C -362.00 82.50 /C -905.00 206.25 /C -90.50 20.63 912.00
301 تا 1200 کيلوواتساعت /C +20128.00 14.20 /C +50320.00 35.50 /C +5032.00 3.55 912.00
1201 تا 4000 کيلوواتساعت /C +14248.00 19.10 /C +35620.00 47.75 /C +3562.00 4.78 912.00
4001 تا 5000 کيلوواتساعت /C   796.29 /C -7713618.00 1990.73 /C -701238.00 180.98 1003.20
5001 تا 6000 کيلوواتساعت /C   796.29 /C -7713618.00 1990.73 /C -701238.00 180.98 1003.20
6001 تا 8000 کيلوواتساعت /C   796.29 /C -7713618.00 1990.73 /C -701238.00 180.98 1003.20
8001 تا 9544 کيلوواتساعت /C   796.29 /C -7713618.00 1990.73 /C -701238.00 180.98 1003.20
بالاتر از 9544 کيلوواتساعت     473.00     1182.50     107.50 1003.20
آزاد 0 تا 190 کيلوواتساعت

بخشوده

4167.00
191 تا 250 کيلوواتساعت /C -1755.00 166.20 /C -4387.50 415.50 /C -438.75 41.55 4167.00
251 تا 1500 کيلوواتساعت /C -2455.00 169.00 /C -6137.50 422.50 /C -613.75 42.25 4167.00
1501 تا 3000 کيلوواتساعت /C -304105.00 370.10 /C -760262.50 925.25 /C -76026.25 92.53 4167.00
3001 تا 4000 کيلوواتساعت /C -858805.00 555.00 /C -2147012.50 1387.50 /C -214701.25 138.75 4167.00
4001 تا 5000 کيلوواتساعت /C -944685.50 610.50 /C -2361713.75 1526.25 /C -214701.25 138.75 4583.70
5001 تا
  • شرکت های سهامی
  • شرکت های مدیریت تولید برق
  • شرکت های توزیع نیروی برق
  • شرکت توانیر
  • استانداری خوزستان
  • کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد