تعرفه شماره 5:سایرمصارف عمومی عادی و آزاد

 
 
 

فشار متوسط و بالاتر

فشار ضعيف باقدرت 30 كيلووات و بيشتر فشار ضعيف با قدرت كمتر از 30 كيلووات

بهای قدرت (kw/ريال)

بهای انرژی kwh)/ريال ) بهای قدرت (kw/ريال) بهای انرژی (kwh/ريال) طبقات انرژي بهای انرژی (kwh/ريال)
ساعات ميان باري ساعات اوج بار ساعات كم باري ساعات ميان باري ساعات اوج بار ساعات كم باري ساعات ميان باري ساعات اوج بار ساعات کم باري

عادي

ماههای گرم 18597.66 338.96 677.79 169.42 18597.66 373.61 747.21 186.88 Kwh2500 اول               171.93   343.85   85.96
Kwh2500 بعدي               431.54   863.08   215.77
مازاد بر5000 kwh کليه کيلوواتساعتها               519.09   1038.17   259.54

ساير

18597.66 338.96 677.79 169.42 18597.66   747.21 186.88 کليه مصارف *C 0.2686 +   *C 0.5373 + 249.69 *C 0.1343 + 124.84

آزاد

37883.85 337.24 674.48 168.62 33291.90   743.91 185.94 کليه مصارف *C 0.2686 +   *C 0.5373 + 266.06 *C 0.1343 + 133.03

انشعاب برق مصارف اشتراكي : اين انشعاب براي به كار انداختن تأسيسات اشتراكي مانند آسانسور ، شوفاژ ، تهويه مطبوع يا روشنايي عمومي در بلوارها و مجموعه هاي ساختماني مسكوني و شهركهاي مسكوني و صنعتي و عمومي بطور جداگانه از ساير انشعاب داير ميگردد .

انشعاب برق تجاري و ساير مصارف ( تعرفه 5 ) : انشعابي كه براي محل كسب داير ميگردد مشمول اين تعرفه ميباشد .

انشعاب برق مصارف آزاد : اين انشعاب ويژه متقاضياني است كه تمايل به پرداخت هزينه عمومي برقراري انشعاب برق ندارند .

 

     

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد