تعرفه شماره 4:مصارف تولید(صنعت ومعدن)عادی و آزاد

 
 
  كدتعرفه فشار متوسط و بالاتر فشار ضعيف باقدرت 30 كيلووات و بيشتر فشار ضعيف با قدرت كمتر از 30 كيلووات
بهای قدرت (kw/ ريال) بهای انرژی (kwh/ ريال ) بهای قدرت (kw/ريال) بهای انرژی (kwh/ ريال بهای قدرت (kw/ ريال) بهای انرژی (kwh/ ريال)
ساعات ميان باری ساعات اوج بار ساعات كم باری ساعات ميان باری ساعات اوج بار ساعات كم باری ساعات ميان باری ساعات اوج بار ساعات كم باری
عادي 1-4 11870.1 134.51 443.96 33.68 - - - - - - -  
2-4 11870.1 134.51 443.96 33.68 - - - - - - -  
3-4 11870.1 142.46 470.01 35.64 - - - - - - -  
4-4 - - - - 11870.1 161.53 533.12 40.44 - 214.29 707.3 53.63
5-4 5275.6 26.38 87.09 6.65 5275.6 26.38 87.09 6.65 - 43.49 143.66 10.9
6-4 5275.6 26.38 87.09 6.65 5275.6 26.38 87.09 6.65 - 43.49 143.66 10.9
7-4 11870.1 79.13 261.16 19.84 11870.1 92.32 304.66 23.11 - 131.89 435.24 33.03
آزاد 1-4 28640.7 134.51 443.96 33.68 - - - - - - - -
2-4 28640.7 134.51 443.96 33.68 - - - - - - - -
3-4 28640.7 142.46 470.01 35.64 - - - - - - - -
4-4 - - - - 24647.7 158.27 522.33 39.57 - 256.45 846.3 64.11
كليه مشتركين آزاد متناسب با ولتاژ و قدرت درخواستی مشمول تعرفه های آزاد اين جدول می شوند.
انشعاب برق توليد ( صنعت و معدن ) به انشعاب اطلاع ميشود كه از برق براي بكارانداختن و بهره برداري از صنايع – كارخانه ها – استخراج معادن كه داراي پروانه معتبر بهره برداري از مراجع ذيربط ميباشد استفاده ميشود .

انشعاب برق مصارف آزاد : اين انشعاب ويژه متقاضياني است كه تمايل به پرداخت هزينه عمومي برقراري انشعاب برق ندارند .

 

     

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد