تعوض کلید

 
 

هر مشترک مي تواند ضمن همراه داشتن کارت شناسايي و آخرين صورتحساب برق مصرفي که تسويه حساب نموده است، تقاضاي تعويض کليد کنتور را به واحد خدمات مشترکين ارائه نمايد.

     

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد