قطع موقت انشعاب

 
 

در هر يك از چهار حالت زير شركت برق مشترك را به طور موقت قطع خواهد بود

 

در صورتيکه مشترک پس از تسويه حساب، تقاضاي قطع موقت انشعاب برق را بنمايد. در حالتي که يک انشعاب چند استفاده کننده داشته باشد، بايد کليه استفاده کنندگان تقاضاي قطع موقت انشعاب را بنمايند.

 

اگر مشترک در اجراي مفاد مقررات مندرج در آيين نامه و يا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب برق به تشخيص شرکت قصور کند

 

اگر صورت حسابهاي برق مصرفي و يا ساير بدهيها در سر رسيد مقرر پرداخت نشود.

 

در صورتيکه نيروي برق مصرف غير مجاز برسد و يا در تاسيسات متعلق به شرکت دستکاري شود و يا مقررات فني و استاندارد و همچنين حريم تاسيسات برق رعايت نشود.

     

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد