کاهش موقت قدرت انشعاب

 
 

 

کليه مشترکين تعرفه توليد (صنعت و معدن) تعرفه شماره 4 مي توانند با ارائه آخرين قبوض برق مصرفي پرداخت شده، حداقل 5/1 سال و حداکثر 9 سال معادل قدرت درخواستي و بعد از گذشت 9 سال معادل قدرت درخواستي و بعد از گذشت 9 سال استفاده شده از کاهش موقت، در صورتيکه مشترک تقاضاي کاهش موقت داشته باشد، حداکثر معادل %75 قدرت کاهش يافته دوره قبل و به ميزان سه سال مي تواند کاهش موقت بدهد.

     

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد