اصلاح صورت حساب برق مصرفی

 
 

ارقامي که وسايل اندازه گيري نشان مي دهند و يا ثبت مي نمايند دليل کافي براي مصرف قدرت و انرژي توسط مشترک بوده و مشترک ملزم به قبول آن مي باشد مگر آنکه به تشخيص شرکت اشکالي در کار وسايل اندازه گيري و يا اشتباه در قرائت آن وجود داشته باشد . در اين صورت و هم چنين در صورت اشتباه در محاسبات بهاي برق مصرفي با توجه به مقررات وقت ، محاسبه بهاي برق و صورتحساب صادره از طرفين قابل بر گشت مي باشد

در صورت اعتراض مشترک نسبت به صورتحساب صادره از شرکت در مورد اعتراض وارده بررسيهاي لازم را به عمل آورده و در صورت وجود اشکال نسبت به اصلاح و ارائه صورتحساب صحيح اقدام خواهد نمود

     

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد