هزينه هاي انشعاب متقاضيان عادي

 

رديف

نوع انشعاب

شهري

روستائي

1

خانگي 25 آمپر

5،250،000

3،275،000

2

خانگي 32 آمپر تكفاز

6،412،000

4،437،000

2

خانگي 50 آمپر تكفاز

9،400،000

7،425،000

3

خانگي 15 آمپر سه فاز

10،620،000

8،645،000

4

خانگي 25 آمپر سه فاز

15،600،000

13،625،000

5

خانگي 32 آمپر سه فاز

19،086،000

17،111،000

6

غير خانگي 15 آمپر تكفاز

5،585،000

5،585،000

7

غير خانگي 25 آمپر تكفاز

8،575،000

8،575،000

8

غير خانگي 32 آمپر تكفاز

10،668،000

10،668،000

8

غير خانگي 50 آمپر تكفاز

16،050،000

16،050،000

9

غير خانگي 15 آمپر سه فاز

16،605،000

16،605،000

10

غير خانگي 25 آمپر سه فاز

25،575،000

25،575،000

11

غير خانگي 32 آمپر سه فاز

31،854،000

31،854،000

 

 

هزينه هاي تأمين برق انشعابات ديماندي

ولتاژ ثانويه ( از 30 تا 249 كيلووات )

 

 

نوع انشعاب

هزينه انشعاب

در داخل محدوده خدمات شهري با كاربري غيركشاورزي هركيلووات

1،756،920

درخارج از محدوده خدمات شهري از تأسيسات موجود با كاربري غيركشاورزي هر كيلووات

1،756،920

چنانچه درخارج از محدوده خدمات شهري تأمين برق از تأسيسات موجود امكانپذير نباشد و تأسيسات مورد نياز توسط متقاضي احداث گردد هر كيلووات ( براي مشتركين غيركشاورزي )

702،768

درخارج از محدوده خدمات شهري از تأسيسات موجود با كاربري كشاورزي هركيلووات

1،454،792

چنانچه درخارج از محدوده خدمات شهري تأمين برق از تأسيسات موجود امكانپذير نباشد و تأسيسات مورد نياز توسط متقاضي احداث گردد ( براي مشتركين كشاورزي ) براي هركيلووات

400،640

 

 

هزينه هاي تأمين برق انشعابات ديماندي

 

ولتاژ اوليه (250 کيلو وات و بالاتر(

 

 

نوع انشعاب

هزينه انشعاب

با قدرت بالاتر از 250 كيلووات به ازاي هر كيلووات براي مشتركين غيركشاورزي

702768+قدرت قراردادي* 04/55

با قدرت بالاتر از 250 كيلووات به ازاي هركيلووات براي مشتركين كشاورزي

484960

 
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد