با قدرت 30 كيلووات و كمتر

با قدرت بيش از 30 كيلووات

كدتعرفه

بهاي انرژي (kwh/ريال)

 

بهاي قدرت

(kw/ريال)

بهاي انرژي (kwh/ريال )

بهاي‌قدرت     (kw/ريال)

ساعات

 كم باري

ساعات

 اوج بار

ساعات

 ميان باري

ساعات

كم باري

ساعات
 اوج بار

ساعات

 ميانباري

50

200

100

-

50

200

100

-

3-الف

121

484

242

-

97

388

194

14880

3-ب

189

756

378

-

127

508

254

24800

گزينه 1

3-ج

189

756

378

-

گزينه 2

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد