باقدرت كمتر از 30 كيلووات

با قدرت 30 كيلووات و بيشتر

كدتعرفه

بهاي انرژي (kwh/ريال)

 

بهاي قدرت

(kw/ريال)

بهاي انرژي (kwh/ريال )

بهاي‌قدرت     (kw/ريال)

ساعات

 كم باري

ساعات

 اوج بار

ساعات

 ميان باري

ساعات

كم باري

ساعات
 اوج بار

ساعات

 ميانباري

806

3224

1612

-

682

2728

1364

37200

1

2-الف

273

1092

546

-

211

844

422

31000

2

149

596

298

-

118

472

236

14880

2-ب

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد