متوسط انرژي مصرف ماهانه

 
( كيلوات ساعت در ماه )

قيمت پايه هر

كيلووات ساعت

 
( ريال)
0 تا 100 372
مازاد بر 100 تا 200 434
مازاد بر 200 تا 300 930
مازاد بر 300 تا 400 1674
مازاد بر 400 تا 500 1922
مازاد بر 500 تا 600 2418
مازاد بر 600 2666

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد