1. 1هدف :

    ارائه تعريف روشن، واضح و صريح از فعاليتهاى تحقيقاتى در صنعت برق

 

2- محدوده اجرا :

كليه كميته هاى تحقيقات شركتهاى تابعه و وابسته وزارت نيرو، دانشگاه صنعت آب و برق، پژوهشگاه نيرو و شركت متن

 

3- تعاريف و مفاهيم :

به شرح مندرج در پيوست مقدمه مجموعه اسناد تحقيقات برق

4- روش و ضوابط اجرايى :

1-4- به طور كلى پروژه هاى تحقيقاتى از دو بخش مطالعاتى و اجرايى (عملياتى) تشكيل مى شوند. در بخش مطالعاتى علاوه بر بررسى دقيق تئورى و زمينه هاى قبلى موضوع پروژه ، كارهايى كه توسط محققين در زمينه مورد نظر انجام شده جمع آورى ، تحليل و تدوين مى گردد.

در بخش اجرايى (عملياتى) ، كارهاى انجام شده گروه تحقيق در قالب پروژه و نتايج آنها كه تا كنون در جايى منتشر نگرديده و همچنين پيشنهادهايى در مورد ادامه كا ر و تحقيقات آتى ارائه مى گردد. اين بخش ممكن است به صورت ارائه نظريه ، شبيه سازى كامپيوترى يا ، علاوه بر آن شامل ساخت نمونه آزمايشگاهى و يا آزمايش روى سيستمهاى موجود باشد.

2-4- پروژه هاى مشروحه ذيل تحقيقاتى محسوب مى گردند :

  1. پروژه هاى بهينه سازى سيستمها و روشها كه با تغيير يا اصلاح در طراحى، عملكرد و
     بهره بردارى و با روشهاى شناخته شده يا ابداعى و يا تلفيقى انجام پذير مى باشند.

2-2-4- پروژه هاى طراحى و ساخت سيستمها و دستگاهها براى اولين با ر در كشور (مشابه سازى و نمونه سازى) كه با هدف كسب هر گونه دانش فنى طراحى، ساخت و تكميل تجهيزات و سيستمها انجام مى شوند.

3-2-4- پروژه هاى بررسيهاى فنى كه با بهبود و تغيير روشها و يا توسعه در سيستمها، كاهش هزينه هاى سرمايه گذارى و يا بهره بردارى را به دنبال داشته باشند.

4-2-4- پروژه هايى كه شامل تلفيق روشهاى موجود و انتخاب روش تلفيقى در زمينه مورد نظر باشند. در اين پروژه ها، بايستى برترى روش تلفيقى بر روشهاى موجود نشان داده شود.

 

 

 

 

5-2-4- پروژه هايى كه متضمن كار در مرزهاى دانش و فن باشند.

6-2-4- پروژه هايى كه براى اولين با ر روشهاى شناخته شده روى سيستمها و تجهيزات را پياده مى كنند. فاز اجرايى (عملياتى) اين پروژه ها با كار عملى توام با آزمايش همراه است .

7-2-4- پروژه هايى كه براى اولين بار با انجام مطالعات موردى مشكلى از مشكلات صنعت برق را حل نمايند.

8-2-4- پروژه هايى كه شامل آزمايشهاى خاص و غير معمول روى سيستمها با روشهاى شناخته شده باشند. اين آزمايشها، بايستى استاندارد بوده و يا توسط مرجع معتبرى تاييد شده باشند.

9-2-4- پروژه هايى كه شامل آزمايشهاى خاص روى سيستمها با روشهاى ابداعى به صورت شبيه سازى نرم افزارى يا سخت افزارى باشند. در اين پروژه ها روشهاى ابداعى با روشهاى استاندارد مقايسه مى شوند.

10-2-4- مطالعات مرتبط با مديريت، نيروى انسانى و مسائل اجتماعى كه براى اولين بار انجام شده و نتايج آنها مورد استفاده در صنعت برق باشد.

11-2-4- مطالعات مرتبط با مسائل  مالى و اقتصادى در جهت كاهش هزينه هاى جارى و سرمايه گذارى در صنعت برق كه براى اولين بار انجام گيرد.

3-4- پروژه هاى تحقيقاتى تكرارى (يا با عناوين مشابه ) قابل تصويب و انجام به شرح ذيل مى باشند:

1-3-4- پروژه هاى مشابه با تفاوت اصولى در روش تحقيق، اجرا و يا كاربرد در مناطق مختلف

2-3-4- پروژه هاى با هدف تداوم و تكميل پروژه هاى انجام شده قبلى

3-3-4- پروژه هاى مشابه با تكنولوژى بالا و يا به منظور تسريع يا اطمينان در حصول نتيجه و دستيابى به فنون مختلف

4-4- پروژه هاى مشروحه ذيل به عنوان فعاليت تحقيقاتى محسوب نمى گردند :

1-4-4- پروژه هايى كه به منظور جمع آورى اطلاعات ، تشكيل بانك اطلاعاتى در هر زمينه تعريف
شده باشند.

2-4-4- پروژه هاى مهندسى، مشاوره اى و كارشناسى كه مبتنى بر علوم و فنون شناخته شده باشند.

3-4-4- پروژه هايى كه صرفاً خدمات علمى و فنى باشند.

4-4-4- پروژه هاى مربوط به نيازها و مشكلات صنعت برق كه با بررسٍى هاى فنى و كارشناسى
برطرف مى گردد.

5-4-4- پروژه هاى مربوط به كارهاى متعارف و روزمره شركتها كه طبق دستورالعملهاى نصب، تعميرات و نگهدارى و آزمايشهاى دوره اى قابل انجام باشند.

6-4-4- فعاليتهاى طراحى و ساخت دستگاه ها و تجهيزاتى كه نو آورى در آنها نباشد.

7-4-4- پروژه هاى شامل آزمايشهاى معمولى و نمونه اى شناخته شده

 

 

 

5 - اسناد مربوط و پيوست :

___

 

6- كنترل سند:

صادر كننده      :    شركت توانير 

دريافت كننده     :   كليه   كميته هاى تحقيقات شركت هاى تابعه و وابسته شركت توانير

تجديد نظر كننده :    شركت توانير

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد