نظامنامه کیفیت کیفیت

 
 

 

نظامنامه كيفيت

QUALITY MANUAL

براساس استاندارد ISO 9001:2000

توضيح مهم :

 

اين اسناد تحت پوشش كنترل مدارك سيستم مديريت كيفيت شركت توزيع نيروي برق خوزستان ميباشد .

كپي ، تكثير وياتغيير آن به هر طريق وتوسط هرفرد درون وبرون سازماني مجاز نمي باشد واخذ آن فقط باتاييد

مديرعامل ازدفتر نماينده مديريت درامور كيفيت شركت ممكن ميباشد درمورد استناد به اين سند توجه گردد كه

آخرين بازنگري توزيع شده داراي ارزش بوده ونسخه هاي قديمي ازاعتبار خارج ميباشند .

بهبود سیستم روشنایی معابر در خد استاندارد

توسعه فن آوری اطلاعات

مدیر عامل از طریق منابع موجود و گزارش نماینده مدریریت و برگزاری جلسه  بازنگری مدیریت از بهبود مستمر سیستم اطمینان حاصل می نمایند.

ادامه مطلب...

 

 

     

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد