آئین نامه بازرسی انشعابات 30 کیلووات وبالاتر

 
 

1-هدف :

تدوین  روش  مشخص وقابل پیگیری جهت بازرسی ازمحل متقاضیان

2- محدوده کاربرد :

قسمت خدمات  مشترکین – اداره برقهای دیماندی

3- تعاریف – مفاهیم – اختصارات :

3-1- متقاضی ، مشترك ، ولتاژ ثانويه و نقطه تحويل براساس تعارف آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق

3-2- انشعاب ديماند به انشعاب اطلاع ميشود كه قدرت قراردادي آن 30 كيلووات و بالاتر باشد

4- مسئولیتها :

کلیه مسئولیتهای ناشی از اجرای  این  دستورالعمل درشرح عملیات اجرایی   بند 5 تشریح شده است .

5- شرح عملیات  :

5-1-  بازرس پس ازدریافت فرم درخواست به شماره KDF-34-110 ازمسئول برقهای دیماند،به محل متقاضی مراجعه نموده، وضعیت پست وشبکه  موجود راازنظر فشار متوسط وضعیف – هوایی یا زمینی وحریم شبکه موردبررسی قرارداده ودرصورت امکان انجام کار متقاضی دروضعیت موجود ،  گزارش متناسب بادرخواست وبرحسب مورد تهیه وبه مسئول برقهای دیماند ارائه مینماید .

5-2- مسئول برقهاي ديماند نسبت به صدور فرم KDF-34-109 اقدام نموده و پس از تأييد رئيس مشتركين به اداره مهندسي ارسال مي نمايد .

5-3-  درصورتيكه انجام درخواست متقاضي نياز به احداث يا اصلاح شبكه باشد پس از گزارش بازرس ، فرم گردشكار به شماره KDF-34-100  توسط مسئول برقهاي ديماند تهيه و پس از تأييد رئيس مشتركين جهت اقدامات بعدي به اداره مهندسي ارسال ميگردد .

6- مراجع ومستندات :

آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق وزارت نیرو ودستورالعملهای صادره شرکت توزیع برق خوزستان

7- نگهداری سوابق :

سوابق ناشی از این دستورالعمل دراداره برقهای دیماند  به مدت نامحدود نگهداری میشود .

8- پیوستها  :

1- فرم درخواست متقاضی به شماره            KDF-34-110

2- فرم گزارش بازرس       به شماره          KDF-34-101

3-فرم دستورکار                 به شماره KDF-34-057        

4- فرم بررسی واظهار نظر   به شماره KDF-34-109                      

5-4- بازرس پس از انجام تعهدات فني توسط متقاضي يا شركت ، محل را مورد بازرسي مجدد قرارداده و به مسئول برقهاي ديماند گزارش ميدهد .

5-5- مسئول برقهاي ديماند نسبت به تهيه دستوركار به شماره KDF-34-057 برحسب مورد اقدام نموده و پس تأييد رئيس مشتركين جهت اقدامات بعدي به اداره مهندسي ارسال مي نمايد .

 

     

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد