آئین نامه نظارت برقرائت وتوزیع صورتحساب زیر30 کیلووات

 
 
1-هدف :

تدوین روش مشخص وقابل پیگیری جهت نظارت بر امرقرائت کنتور وتوزیع صورتحساب مشترکین میباشد.

2- محدوده کاربرد :

ادارات  خدمات مشترکین

3- تعاریف – مفاهیم – اختصارات :

3-1- لیست قرائت عبارت است از لیست مشخصات مشترکین که براساس کد شناسایی جهت قرائت کنتور مشترکین تهیه میگردد .

3-2- دوره قرائت عبارت است ازفاصله بین دوقرائت متوالی کنتور که هر دوماه یکبار انجام میگردد .

3-3- کد شناسایی عبارت است از یک شماره 8 رقمی کد دورقم سمت چپ آن معرف روز کارکرد (سیکل) ودورقم بعدی بیانگر شماره مامور وچهار رقم آخر بیانگر شماره سریال (ردیف) محل مشترک میباشد .

3-4- دستگاه کنتور-خوانی (هندهلد)عبارت است ازدستگاه کامپیوتر دستی که بجای لیست قرائت ازآن استفاده میگردد .

3-5- روزکارکرد یا سیکل عبارت است ازتعداد مشترکینی که بایستی کنتور آنها دریک روز کاری قرائت شود .

3-6- صورتحساب عبارت است ازصورت وضعیت بهای برق مصرفی مشترک دریک دوره قرائت .

4- مسئولیتها :

کلیه مسئولیتهای  این  دستورالعمل درشرح عملیات اجرایی بند 5 همین دستورالعمل تشریح شده است .

5- شرح عملیات  :

5-1-  مسئول تشخیص وتوزیع دفاتر یادستگاههای هندهلد وفرم گزارشات ضمن ثبت دردفتر عملکرد برحسب برنامه به مامورین قرائت تحویل میدهد .

5-2- مامورین پس ازپایان کار قرائت کنتور مطابق بابرنامه دفاتر یا هندهلد راهمراه با گزارشات تهیه شده به مسئول تشخیص وتوزیع تحویل میدهد .

5-3- مسئول تشخيص و توزيع نسبت به كنترل دفاتر و قرائت و هندهلد و گزارشات مأمورين قرائت برحسب مورد و گزارش به رئيس مشتركين اقدام و هندهلد را جهت تخليه اطلاعات تحويل رايانه ميگردد .

5-4-مسئول تشخیص وتوزیع پس ازدریافت صورتحسابها ازواحد کامپیوتر نسبت به کنترل وثبت دردفتر عملکرد ماهیانه وتفکیک برحسب مامور توزیع اقدام نموده سپس صورتحسابهارابه مامورین تحویل میدهد .

5-5- کلیه صورتحسابهای مرجوعی برحسب مورد توسط مسئول تشخیص وتوزیع بررسی میشود .

6- مراجع ومستندات :

ندارد

7- نگهداری سوابق :

کلیه سوابق ناشی از اجرای  این دستورالعمل دراداره خدمات مشترکین وواحد تشخیص وتوزیع وواحد کامپیوتر نگهداری میشود .

8- پیوستها  :

1- فرم گزارش مامور تشخیص وتوزیع به شماره            KDF-34-127

 

     

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد