آئین نامه بازرسی از انشعابات زیر30 کیلووات

 
 

1-هدف :

هدف ازاین دستورالعمل تدوین روش مشخصی جهت بازرسی ازمحل مشترکین ومتقاضیان زیر 30کیلووات میباشد .

2- محدوده کاربرد :

این دستورالعمل دراداره  خدمات مشترکین واحد بازرسی انشعابات زیر 30 کیلووات مورد استفاده قرار میگیرد.

3- تعاریف – مفاهیم – اختصارات :

3-1- مشترک شخصی حقیقی یاحقوقی است که انشعاب یا انشعابات مورد تقاضای او برطبق مقررات برقرار شده باشد .

3-2- متقاضی :متقاضی عبارت است ازشخص حقیقی یاحقوقی که برقراری انشعاب یا انشعابهای برق ویا تغییر درقدرت ویا درمشخصات انشعاب ویا انشعابهای موجود ویاهرنوع درخواست دیگری راطبق مفاد آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق نموده ولی هنوز درخواست وی انجام نشده است .

3-3- انشعابات برق : طبق فصل تعاریف واختصارات آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

3-4- حریم خطوط : طبق استاندارد وحریم خطوط برق   شركت توزيع نيروي برق خوزستان و شركت توانير

3-5- محل نصب وسایل اندازه گیری :وسایل اندازه گیری وسایر تجهیزات مربوطه درمکان مناسبی بانظر شرکت وبراساس استاندارد به طریقی نصب میشود که فضای کار مناسب درهمه جوانب وجودداشته باشد .

3-6- انشعاب برق : عبارت است ازامکان استفاده مجاز ازانرژی که ازطریق دایر کردن خطوط ووسایل اندازه گیری لازم طبق مقررات محقق میشود .

4- مسئولیتها :

4-1- کلیه مسئولیتهای  این   دستورالعمل درشرح عملیات  اجرایی (بند 5 ) تشریح شده است .

5- شرح عملیات  :

5-1- بازرس پس از دریافت فرم درخواست متقاضی به شماره KDF-34-110 ازمسئول قبول مشترک به محل متقاضی مراجعه نموده وضعیت پست وشبکه موجود ازنظر فشار متوسط وضعیف و3 سیم یا 5 سیم وهمچنین وضعیت ساختمان متقاضــی وفاصله آن ازشبکه وتعیین متراژکابل مورد نیاز ولوازم نصب ولوله کابل گیر برحسب مورد بررسی درصورت امکان انجام کار متقاضی دروضعیت موجود گزارش متناسب بادرخواست وبرحسب مورد تهیه وبه مسئول قبول مشترک ارائه مینماید .

5-3- به منظور بررسی ظرفیت وپست موجودوتعیین فاز فرم اظهار نظر به مهندسی به شماره KDF-34-109 تهیه وبه مسئول قبول مشترک ارائه می نماید .

6- مراجع ومستندات :

6-1- آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق ( آخرین ویرایش )

6-2- استاندارد وزارت نیرو

7- نگهداری سوابق :

قبل ازانجام درخواست متقاضی درباجه قبول مشترک وپس از آن دربایگانی اداره خدمات مشترکین به مدت نامحدود نگهداری میشود .

8- پیوستها  :

1- فرم درخواست متقاضی             به شماره           KDF-34-110

2- فرم ارائه خدمات به مشترکین   به شماره          KDF-34-095

3- فر م گزارش بازرس مشترکین   به شماره              KDF-34-101          

4-فرم گردش کار                         به شماره KDF-34-100         

5- فرم اظهار نظر مهندسی             به شماره KDF-34-109                       

 

     

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد