آئین نامه خدمات پس ازفروش امور و نواحی

 
 
1- هدف :

تدوین روش مشخص و قابل پیگیری جهت تعدیل صورتحسابهای مشترکین.

2- محدوده کاربرد:

معاونت فروش و خدمات مشترکین وتعرفه ، كميته تعديلات شهرستانها

3- تعاریف ،مفاهیم ، اختصارات :

3-1- صورتحساب    : عبارتست از صورت وضعیت بهای برق مصرف مشترک در یک یا چند دوره مصرف .

3-2- لیست عملکرد : عبارتست از لیست مشخصات صورتحسابهای تعدیل شده توسط واحد رایانه شهرستان .

3-3- واحد رایانه    : عبارتست از کامپیوتر حاوی مشخصات کامل مشترکین.

4- مسئولیتها :

مسئولیت تهیه گزارش بازرس بعهده بازرس خدمات مشترکین می باشد.

مسئولیت تهیه فرمهای اصلاح صورتحسابهاي عادي  بعهده توزيع وتشخيص می باشدودربخش ديماندمسئوليت آن با واحد برقهاي ديماندي است .

مسئولیت تعدیل صورتحسابهاي ديماندي در شهرستان بعهده مديريتها ومدیران برق شهرستان می باشد.

مسئولیت تعدیل صورتحسابهاي ديماندي در شرکت بعهده کارشناس مدیریت خدمات مشترکین می باشد.

مسئوليت تعديل صورتحسابهاي عادي در شهرستان بعهده كميته تعديلات مي باشد .

5- شرح عملیات :

5-1- تعدیل صورتحسابهای مشترکین زیر 30 کیلووات

5-1-1- خدمات مشتركين سوابق مربوط به تعديل صورتحسابهاي مشتركين شامل فرم بازرسي KDF-34-384 ونتایج اولیه خود را بررسي و آماده طرح در كميته تعديلات شهرستان می نماید.

5-1-2- كميته تعديلات شهرستان سوابق را دقيقاً بررسي و در صورت صحت اقدامات انجام شده نسبت به تائيد تعديل اقـــــدام مي نمایند.

5-1-3- مسئول تشخيص و توزيع پس از تفكيك سوابق تعديلات نسبت به ارسال فرم اصلاح صورتحساب KDF-34-258به واحد رايانه شهرستان اقدام مي نمايد .

5-1-4- كاربر نسبت به ورود اطلاعات به سيستم تسهيلاتي و ارسال آن به مين اقدام مينمايد و پس از پردازش نسبت به تهيه ليست عملكرد اقدام و صحت آنرا كنترل مي نمايد .

5-1-5- پس از اطمينان از صحت تعديلات ، نسبت به صدور صورتحساب اقدام و جهت توزيع به مأمور قرائت تحويل ميگردد .

5-2- تعديل صورتحسابهاي مشتركين بالاي 30 كيلو وات

5-2-1- واحد برقهاي ديماندي پس از بررسي هاي لازم و تكميل فرم بازرسي تعديلات به شمارهKDF-34-384 نسبت به تهيه فرم تعديلات به شمارهKDF-34-258 اقدام و به معاونت فروش و خدمات مشتركين ارسال مي نمايد .

5-2-2- كارشناس ذيربط نسبت به بررسي فرمهاي KDF-34-384  و  KDF-34-258اقدام و پس از طرح در كميته تعديلات وتأييد  مقام مديرعامل جهت عملكرد به شهرستانها عودت داده ميشود

5-2-3-كاربر نسبت به ورود اطلاعات به سيستم تسهيلاتي و ارسال آن به مين اقدام مي نمايد و پس از پردازش نسبت به تهيه ليست عملكرد اقدام و صحت آنرا كنترل مي نمايد .

5-2-4- پس از اطمينان از صحت تعديلات ، نسبت به صدور صورتحساب اقدام و جهت توزيع به مأمور قرائت تحويل ميگردد .

6-مراجع ومستندات :

6-1-  آئین نامه  تکمیلی تعرفه های برق وزارت نیرو و کلیه ملحقات آنها با آخرین ابلا غیه

6-2- تعرفه های برق وزارت نیرو

6-3- کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای وزارت نیرو

6-4- کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای شرکت توزیع نیروی برق

7- نگهداری سوابق :

7-1- سوابق تعدیل صورتحسابهای مشترکین عادی و دیماندی بصورت نامحدود در فایل اطلاعاتی واحد رايانه شهرستان نگهداری میشود .

 7-2- سوابق ناشی از اجرای بند5 بمدت دو سال درمعاونت فروش و خدمات مشترکین نگهداری میگردد.

8- پیوستها :

8-1- فرم گزارش بازرس مشتركين جهت تعديلات به شماره  KDF-34-384

8-2- فرم ابطال صورتحساب به شماره                        KDF-34-308         

 

 

   

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد