آئین نامه فروش اجناس شبکه ترانسفورمر ولوازم اندازه گیریخدمات پس ازفروش امور و نواحی

 
 

1- هدف :

تدوین روش مشخص و قابل پیگیری جهت فروش اجناس شبکه و لوازم اندازه گیری

2- محدوده کاربرد:

معاونت  خدمات مشترکین شركت ، امور تدارکات وانبارها، امور مالی، مدیریت برق شهرستانها ونواحی

3- تعاریف ،مفاهیم ، اختصارات :

3-1- لوازم اندازه گیری : عبارتست از کنتورهای اکتیو و راکتیو که برای تعیین میزان مصرف انرژی مورد استفاده قرار می گیرند.

3-2- ترانسفورمر : وسیله ایست الکتریکی که بمنظور تغییر ولتاژ برق از آن استفاده میگردد که در این دستورالعمل جهت تبدیل ولتاژ 11 و33  کیلو ولت به 400-380 ولت مورد نظر میباشد.

3-3- برق دیماند : به انشعابات با قدرت از 30 کیلووات به بالا را اصطلاحاً برق دیماندی می گویند.

4- مسئولیتها :

4-1- مسئولیت معرفی متقاضیان برق جهت خرید لوازم اندازه گیری و ترانسفورمر بعهده مدیریت برق شهرستان و نواحی میباشد.

4-2- مسئولیت اخذ بهای کالاهای مورد نظر بعهده کارشناس دفتر خدمات مشترکین و تعرفه میباشد.

4-3- مسئولیت حسن انجام کار متقاضیان بعهده معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت میباشد.

5- شرح عملیات :

5-1- فروش لوازم اندازه گیری

5-1-1- مدیریت برق شهرستانها و نواحی متقاضیان برق دیماندی را پس از عقد قرار داد جهت تهیه لوازم اندازه گیری به معاونت فروش وخدمات مشترکین شرکت معرفی می نماید.

5-1-2- معرفی نامه های ارسالی از شهرستان پس از ثبت در سیستم ودستور مدیريت خدمات مشترکین به کارشناس ارجاع میگردد.

5-1-3- کارشناس ذیربط پس از بررسی اولیه و تطبیق نوع وسائل اندازه گیری مورد درخواست با قدرت انشعاب درخواستی برابر اختیارات حاصله و با توجه به موجودی کالای مذکور در انبار متقاضی را جهت پرداخت بهای کالا به بانک معرفی مینمایند.

5-1-4- کارشنـاس مسئــول پس از دریافت فیش پرداختی از متقاضی نسبت به صدور سند درخواست  و صدور کالا به شماره KDF-24-041  اقدام که پس از تأیید توسط معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت و تصویب مدیر عامل جهت تأمین اعتبار آن را به امور مالی ارسال می نمایند .

5-1-5- کارشناس مسئول سند مذکور در بند 5-1-3 را پس از تأمین اعتبار طی نامه ای جهت امور تدارکات و انبارها ارسال و رونوشت آنرا به ضمیمه نسخه ای از سند فوق الذکر به منظور آزمایش وسائل اندازه گیری به شهرستان ذیربط و سوابقی از آنرا در معاونت فروش و خدمات مشترکین نگهداری می نمایند.

5-2- فروش اجناس شبکه و ترانسفورمر

5-2-1- مدیریت برق شهرستان و نواحی متقاضیان برق دیماندی را پس از عقد قرار داد جهت تهیه ترانسفورمر به معاونت فروش و خدمات مشترکین معرفی و درخواست سایر متقاضیان از طریق مدیر عامل شرکت به معاونت فروش وخدمات مشترکین ارجاع میگردد.

5-2-2- درخواست های واصله پس از ثبت در سیستم مکاتباتی و دستور معاونت فروش و خدمات مشترکین به کارشناس ارجاع میگردد .

5-2-3- کارشناس مسئول پس از بررسی و درخواست متقاضیان معرفی شده از طرف شهرستان و تطبیق  قدرت ترانسفورمر درخواستی با قدرت قراردادی ، آنها را به نمايندگي هاي شرکت ایران ترانسفو در استان جهت خرید ترانسفورمر معرفی می نمایند.

5-2-4- کارشناس مسئول پس از وصول درخواست سایر متقاضیان با توجه به دستور مدیر عامل شرکت آنها را به شرکت ایران ترانسفو معرفی و یا بر حسب مورد به شرح 5-2-5 اقدام می نمایند.

5-2-5- در صورتی که طبق دستور مدیرعامل فروش اجناس شبکه و ترانسفورمر از طریق شرکت باشد کارشناس مسئول ابتدا ضمن تماس تلفن با انبارهای شرکت و پس از حصول اطمینان از وجود کالا طبق فهرست بهاء نسبت وصول بهای اجناس اقدام و سپس مطابق بند5-1-4 اقدام می نماید.

5-2-6- کارشناس مسئول سند مذکور در بند 5-1-4 را پش از تأمین اعتبار طی نامه ای به امور تدارکات و انبارها ارسال و رونوشت آنرا به ضمیمه نسخه ای از سند فوق الذکر در معاونت فروش و خدمات مشتركين نگهداری می نمایند.

6-مراجع ومستندات :

6-1- بخشنامه ها و دستورالعملهای داخلی شرکت توزیع نیروی برق

6-2- فهرست بهاء قیمت اجناس 

7- نگهداری سوابق :

کلیه اسناد مذکور در بند 5-2-5 و 5-1-4 بمدت دو سال در معاونت فروش وخدمات مشترکین نگهداری می گردد.

8- پیوستها :

8-1- فرم سند درخواست و صدور کالا(75)  به شماره          KDF-24-041

 

     

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد