آئین نامه خدمات پس ازفروش امور و نواحی

 
 
 1- هدف :

 تهیه وتدوین روش اجرایی مشخص وقابل پیگیری جهت ارائه خدمات پس ازفروش درامور ونواحی شرکت توزیع برق خوزستان

2- محدوده کاربرد :

واحدهای خدمات مشترکین – مالی – مهندسی – بهره برداری – کامپیوتر – آزمایشگاه کنتور واقع درامورها ونواحی

3- تعاریف- مفاهیم – اختصارات :

3-1 خدمات پس ازفروش :

به خدماتی اطلاق میشود که طبق درخواست متقاضی با شركت انجام ميگردد و عبارتند از تغییر مکان خارجی وداخلی  لوازم اندازه گیری – تعویض تخته کنتور – فیوز – کلید – کنتور – کابل سرویس – آزمایش لوازم اندازه گیری – جمع آوري موقت و دائم لوازم اندازه گيري نصب مجدد – تغییر مسیر کابل سرویس – تغییر نام –صدورگواهي تسويه حساب – صدور گواهي اشتراك - صدورصورتحساب المثنی–تنظیم ولتاژبرق– افزایش وکاهش قدرت – تفکیک وادغام وصدورصورتحساب خارج از برنامه-  تعديلات – تغيير تعرفه – تسويه حساب – پاسخگويي به استعلامات – قطع و وصل بدليل بدهي

3-2- متقاضی – ادغام – تفكيك – كاهش دائم – كاهش موقت و ساير تعاريف در مقررات عمومي تأمين برق از آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق لحاظ گرديده است .

4- مسئولیتها  :

4-1- مسئولیتهای ناشی ازاجرای این رویه دربند 4 رویه واگذاری انشعاب برق به شماره KDF-720-049 تشریح گردیده است.

5- شرح عملیات :

5-1- افزایش وکاهش قدرت انشعاب – کاهش موقت – تفکیک وادغام انشعاب برق

5-1-1: مراجعه متقاضی به واحد پذیرش وتکمیل فرم درخواست به شماره  KFD-34-110و ارائه تسویـه حســاب

5-1-2: بازرسی ازمحل وصدور فرم گزارش به شماره KDF-34-110   ویابرحسب مورد صدور فرم بررسی واظهار نظر به شماره KDF-34-109 وارسال به واحد مهندسی

5-1-3: واحد مهندسی پس از تهیه طرح لازم برحسب مورد ، همراه با لیست لوازم اندازه گیری نسخه ای ازطرح رابه واحد مشترکین ارسال وارائه طریق مینماید .

5-1-4: واحـد خدمـات مشترکیـن درخصـوص انشعابات دیمانـدی نسبت بـه تهیه فرم کمیته تامین برق دیماندی به شماره KDF-34-392 وKDF-34-099 وارسال به معاونت فروش و خدمات مشترکین وتعرفه شرکت واعلام شرایط به متقاضی اقدام مینماید .

5-1-5: واحد خدمات مشترکین برحسب مورد نسبت به عقد قرارداد واخذ هزینه های متعلقه اقدام مینماید .

5-1-6: واحد خدمات مشترکین ضمن تهیه دستور کار به شمارهKDF-34-057   بر حسب مورد آنرا جهت تایید به واحد مهندسی وسپس به واحد بهره برداری جهت اقدامات اجرائی ارسال مینماید .

5-1-7: درخصــوص کاهـش موقت انشعابات تنها براي مشتركين صنعت و معدن قابل انجام است و طبق مفاد آئين نامه تعرفه هاي برق و بندهاي 5-1-1 الي 5-1-3 و 5-1-6 همين رويه اقدام خواهد شد .

5-1-8: واحد بهره برداری پس از انجام دستور کار به شماره KDF-34-057  آنرا به واحد مشترکین عودت میدهد

5-1-9: واحد خدمات مشترکین برحسب مورد نسبت به صدور فرم تغییرات به شماره KDF-34-111 وفرم تعویضی به شماره KDF-34-108  اقدام وبه واحد رايانه و پردازش اطلاعات ( مين ) جهت ثبت اطلاعات دررایانه ارسال مینماید .

5-1-10: سيستم پذيرش نسبت به صدور فرم خلاصه پرونده اقدام مي نمايند .

5-1-11: واحد بايگاني برحسب مورد نسبت به پشت نمره كردن اوراق اقدام و سوابق را نگهداري مينمايند .

5-2 : تغییر مکان داخلی وخارجی ، تعویض وآزمایش لوازم اندازه گیری ، نصب مجددد وتغییر مسیر کابل

5-2-1: مطابق بندهای 5-1-1 ، 5-1-2 ، 5-1-3 همین رویه اقدام خواهد شد .

5-2-2: واحد مشترکین پس از دریافت هزینه های متعلقه برحسب مورد نسبت به تهیه دستورکار به شماره KDF-34-057 اقدام وسپس به واحد بهره برداری (به منظور انجام اقدامات اجرایی) ارسال مینماید .

5-2-3: : واحد بایگانی نسبت به پشت نمره کردن  اوراق اقدام وسوابق رانگهداری مینماید .

5-2-4- تغيير مكان خارجي تأييد و مجوز هيئت مديره شركت لازم است

5-3- جمع آوري دائم و جمع آوري موقت

5-3-1- مطابق بندهاي 5-1-1 و 5-1-3 همين رويه اقدام خواهد شد .

5-3-2- واحد مشتركين پس از دريافت هزينه هاي متعلقه نسبت به دستوركار به شماره KDF-34-057 اقدام و سپس به واحد بهره برداري به منظور انجام اقدامات اجرايي ارسال ميگردد .

5-3-3- پرونده جمع آوري دائم به امور رايانه و پردازش اطلاعات جهت راكد نمودن آن ارسال مي نمايد .

5-3-4- جمع آوري موقت : اشتراكها نيازي به قرائت كنتو رنداشته ولي صورتحساب براي آنها بصورت آبونمان صادر ميگردد .

5-3-5- واحد بايگاني برحسب مورد نسبت به پشت نمره كردن اوراق اقدام و سوابق نگهدار ميشود .

 

5-4- تغيير نام

5-4-1 – مراجعه متقاضي به واحد پذيرش و تكميل فرم درخواست شماره KDF-34-110 و اخذ مدارك لازم و تسويه حساب

5-4-2- بازرس از محل و صدور فرم گزارش به شماره KDF-34-110

5-4-3- درصورت نياز به تست كنتور واحد خدمات مشتركين نسبت به صدور دستوركار به شماره KDF-34-057  صادر مي نمايد .

5-4-4- خدمات مشتركين پس از اخذ نتيجه و پرداخت هزينه هاي متعلقه نسبت به صدور فرم تغيير نام اقدام و به اموررايانه و پردازش اطلاعات جهت ثبت اطلاعات در رايانه ارسال مي نمايد .

5-4-5- واحد بايگاني نسبت به پشت نمره كردن اوراق اقدام وسوابق را نگهداري مي نمايد .

5-5- تنظيم ولتاژ برق

5-5-1 مراجعه به متقاضي به واحد پذيرش و تكميل فرم ولتاژ به مهندسي به شماره KDF-34-106

5-5-2- واحد خدمات مشتركين فرم مذكور را به اداره مهندسي ارسال مي نمايد .

5-5-3- اداره مهندسي از محل بازرسي وتهيه گزارش را طي فرم KDF-34-105 مجدداً به اداره خدمات مشتركين پاسخ ميدهد .

5-6- تعديلات

5-6-1- خدمات مشتركين پس از بررسي سوابق و تكميل فرم KDF-34-384 و نتايج اوليه خود را تهيه و آماده طرح در كميته تعديلات مي نمايد .

5-6-2- كميته تعديلات سوابق را دقيقاً بررسي و درصورت صحت اقدامات انجام شده نسبت به تأييد تعديل اقدام مي نمايد . ضمناً در مورد اشتراكهاي ديماندث پس از تأييد كميته و مديرعامل شركت جهت عملكرد به شهرستان عودت داده ميشود .

5-6-3- مسئول تشخيص و توزيع نسبت به تكميل فرم اصلاح صورتحساب KDF-34-258  و ارسال به واحد رايانه شهرستان اقدام مي نمايد .

5-6-4—كاربر نسبت به ورود اطلاعات به سيستم تسهيلاتي و ارسال آن به مين اقدام مي نمايد و پس از پردازش نسبت به تهيه ليست عملكرد اقدام و صحت آنرا كنترل مي نمايد .

5-6-5-  پس از اطمينان از صحت تعديلات نسبت به صدور صورتحساب اقدام و جهت توزيع به مأمور قرائت تحويل ميگردد .

5-7-استرداد وجه

5-7-1- مراجعه متقاضي به واحد پذيرش و تكميل فرم KDF-34-110

5-7-2- شهرستان پس از انجام درخواست مشترك مبني بر كاهش قدرت و يا جمع آوري دائم انشعاب طبق مقررات و آئين تكميلي تعرفه هاي برق كليه سوابق مربوطه را جهت محاسبه و استرداد وجه به معاونت فروش و خدمات مشتركين ارسال مي نمايد .

5-7-3- واحد خدمات مشتركين ضمن بررسي مستندات موجود در پرونده و تطبيق با آئين نامه و دستورالعملهاي موجود مجوز مبلغ استرداد وجه را تعيين مي نمايد و طي نامه اي به مديرعامل شركت تقاضاي پرداخت وجه به ذينفع مي نمايد .

5-7-4- نسخه از نامه همراه با پرونده به مديريت / مدير مربوطه ارسال ميگردد .

6- مراجع ومستندات :

6-1- آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق وزارت نیرو

6-2- بخشنامه ودستورالعملهای شرکت توزیع برق –وزارت نیرو

6-3- استاندارد های وزارت نیرو وشرکت توزیع

7- نگهداری سوابق :

سوابق ناشی از این رویه درواحد خدمات مشترکین به مدت نامحدود نگهداری میشود .

8- پیوستها :

8-1-فرم تسویه حساب به شماره                              KDF-34-096                                                      

8-2-فرم دستور کار نصب کنتور به شماره                                              KDF-34-057

8-3- فرم نصب جدید با لوازم اندازه گیری به شماره                             KDF-34-111

8-4- فرم تعویض لوازم اندازه گیری به شماره                                       KDF-34-108

8-5- فرم تنظیم ولتاژ محل مشترک به شماره                                          KDF-34-105

8-6- فرم گواهی اشتراک به شماره                                                        KDF-34-120

8-7- فرم بررسی واظهار نظر به شماره                                                     KDF-34-109

8-8- فرم کمیته تامین برق دیماندی 500 كيلووات به بالا به شماره          KDF-34-099

8-9- فرم اعلام شرایط تامین برق به شماره                                               KDF-34-259

8-10- فرم قرارداد انشعاب عادی به شماره                                              KDF-34-113

8-11- فرم قرارداد انشعاب دیماندی                                                        KDF-34-240

8-12- فرم خلاصه پرونده                                                                        KDF-34-114

8-13- فرم خلاصه پرونده دیماندی                                                          KDF-34-254

8-14- فرم صدور صورتحساب ، خارج از برنامه                                         KDF-34-307

8-15- فرم كميته تأمين برق ديماندي 230 تا 499 كيلووات به بالا             KDF-34-392

8-16- فرم اعلام شرايط زير30 كيلووات                                                   KDF-34-102

8-17- فرم گزارش                                                                                  KDF-34-110   

 

     

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد